تهیه و تولید مواد اولیه ایزو بوتیل استات

ابتدا اتانول و استیک اسید به نسبت مولی برابر وارد راکتور می شود. سپس اسید سولفوریک به اندازه یک درصد وزنی به عنوان کاتلیزور اضافه می گردد. به علت گرماگیر بودن واکنش استریفیکاسیون، این واکنش در اثر حرارت شروع می شود.