تهیه و تولید مواد اولیه متیل 85

از ترکیب مواد متانول و اسید استیک ایجاد میشود