تهیه و تولید مواد اولیه متیل 99

از ترکیب مواد متانول و اسید استیک ایجاد می‌شود و وارد مرحله تخمیر میگردد