تهیه و تولید مواد اولیه نرمال بوتیل

مواد اولیه تولید بوتیل استات از بوتانول و اسیداستیک ساخته می‌شود که وارد مرحله تخمیر میگردد