فرآیند تخمیر اتیل استات

اتانول و استیک که پس از واکنش در راکتور وارد مرحله تقطیر شده