فرآیند تخمیر ایزو بوتیل استات

در این مرحله بوتانول و اسیداستیک مخلوط می‌شود و راکتور میخواهد