فرآیند تخمیر متیل 85

سپس آن را بهم می‌زنند و درجه ی حرارت را در حدود ۵۰ الی ۶۰ درجه ی سانتی گراد تنظیم می نمایند. واکنش در مدت ۱۰ ساعت به طور کامل انجام می‌شود