فرآیند تقطیر اتیل استات

بعد از واکنش در راکتور عملیات تقطیر انجام شده و اتیل استات 99.5 تولید می‌شود.