فرآیند تقطیر متیل 99

مواد حاصل از مرحله تخمیر وارد برج تقطیر واکنشی می‌شود که این برج تقطیر نیازی به راکتور ندارد (در ایران منحصر به فرد می‌باشد) خروجی برج تقطیر واکنشی، تمامی درصدها از رنج 70 تا 99.5 درصد می‌باشد

ازاین ماده میتوان در تولید متیل اسیتات استفاده کرد