فرآیند تقطیر نرمال بوتیل

چه برای شما باقی مانده است ترکیبی از مخمر مرده، بوتانول و اسید استیک است برای به دست آوردن نرمال بوتیل از این مخلوط، نیاز به استفاده از راکتور دارید تا نرمال بوتیل را با تقطیر از این مخلوط خارج کنید.